• Psychologické vyšetrenie školskej zrelosti

   • Testy školskej zrelosti pomáhajú určovať vhodný začiatok zaškoľovania detí a umožňujú, hoci len čiastočné, vyrovnanie vývinových nedostatkov v období pred začatím školskej dochádzky. Testy selektujú najmä vývinovo oneskorené deti, t. j. deti s potenciálnymi problémami pri ich zaradení do školského výchovno-vzdelávacieho procesu.

    Existuje viacero štandardizovaných testov, ktoré pomáhajú psychológom utvoriť si celkovú orientáciu v rozumovom vývine dieťaťa; pozoruje sa aj správanie dieťaťa, jeho celkový postoj voči úlohám, spoločenské postoje, ktoré majú nemalý význam v proces adaptácie na školský život.

    Testovanie sa zameriava na oblasti: porovnávanie a rozlišovanie predmetov, spôsobilosť zrakovej analýzy a syntézy, napodobňovanie vzorov a postrehovanie súborov, verbálne schopnosti, stupeň vývinu jemnej motoriky, porozumenie pojmu čísla, schopnosť vykonávať činnosti smerujúce k určitému cieľu, celková verbálna stránka (slovná zásoba, správna výslovnosť, spisovné vyjadrovanie a iné).

    Vyšetrenia školskej zrelosti sa netreba obávať a nie je vhodné, kvôli nemu, dieťa stresovať či strémovať.

    Príklad vyšetrenia školskej zrelosti (typy úloh):

    • nakresliť ľudskú postavu, hodnotenie je odstupňované, postava musí mať hlavu, trup a končatiny,
    • kresliť geometrické tvary (trojuholník, štvorec, srdce, kruh a pod.),
    • odkresliť rôzne znaky, ako body na hracích kockách, štvorlístok, jednoduchšie i mierne zložitejšie napodobneniny písaných písmen alebo ich prvkov,
    • schopnosť koncentrácie (Bourdonov test pozornosti: hľadanie jabĺčok obrátených stopkou určeným smerom v stanovenom časovom limite),
    • orientačná a rozlišovacia schopnosť (meno, adresa bydliska, určenie obchodu, priestorové pojmy "hore", "dolu", "vpredu", "vzadu", "vpravo", "vľavo", orientácia v čase, číselná orientácia v prvej desiatke, základné farby),
    • reprodukčná schopnosť (zopakovať dlhšiu vetu, číslo),
    • rečové predpoklady (primeranú výslovnosť slabík a hlások, napr. slama, strecha, ryba, drevo, čučoriedka, mačička, žubrienka, lastovička, lavica a i.). Deti testovanie obvykle zaujíma, čo vyplýva z príťažlivej podoby testovacích metód.
  • Kontakt

   • Základná škola s materskou školou, Lomná 36
   • 029 54 Lomná 36 Slovakia
   • zs.lomna@orava.sk
   • + 421 43 557 22 43
   • Ing. Mgr. Marcela Ľubová zs.lomna@orava.sk, + 421 905 825 076
   • Ľudmila Bodoríková mslomna@mslomna.sk, + 421 43 557 22 53
   • Mgr. Iveta Polťáková zs.poltakova@orava.sk, + 421 43 557 22 43
   • Alena Špigútová, jedalen@mslomna.sk, + 421 915 569 656
   • 379101 59
   • 2021864636
   • SK31 5600 0000 0040 4600 3002
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje