• Prestup z inej základnej školy

   • Základné informácie pre zákonných zástupcov žiakov

    Žiak základnej školy môže do inej základnej školy prestúpiť na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a rozhodnutia riaditeľa školy, do ktorej sa žiak hlási. Nová škola, do ktorej chce žiaka zákonný zástupca prehlásiť, musí mať voľné miesto v triede príslušného ročníka a riaditeľ tejto školy musí s prijatím žiaka súhlasiť. Odmietnuť ho môže vtedy, ak sú triedy príslušného ročníka plne obsadené.

     

    Postup pri realizácii zmeny školy

    1. Povinnosti zákonného zástupcu

    Rodič alebo zákonný zástupca žiaka:

    • pošle žiadosť o prijatie riaditeľovi školy, do ktorej má byť žiak preradený,
    • po vydaní Rozhodnutia riaditeľa o prijatí žiaka do školy, podá písomnú žiadosť o odhlásenie dieťaťa riaditeľovi pôvodnej školy (minimálne 1 týždeň pred odchodom žiaka zo školy),
    • minimálne posledný deň pred odchodom žiaka zo školy splní všetky záväzky voči pôvodnej škole.       Napr.:
    1.  prevzatie všetkých osobných vecí z úložných priestorov v triede,
    2. odovzdanie vypožičaných kníh zo školskej knižnice alebo iných zapožičaných vecí,
    3. uhradenie prípadných nedoplatkov.

     

    2. Povinnosti školy, do ktorej bude žiak preradený

    Riaditeľ novej školy:

    • písomne informuje riaditeľa pôvodnej školy i jej zriaďovateľa o prijatí nového žiaka (odošle kópiou Rozhodnutia o prijatí žiaka do školy a vyžiada si potrebné doklady o žiakovi).

     

    3. Povinnosti školy, ktorú žiak pôvodne navštevoval

    Riaditeľ pôvodnej školy (z ktorej žiak prestupuje) je povinný:

    • do 5 pracovných dní od doručenia kópie Rozhodnutia o prijatí zaslať riaditeľovi novej školy fotokópie vyžiadanej dokumentácie žiaka.
  • Kontakt

   • Základná škola s materskou školou, Lomná 36
   • 029 54 Lomná 36 Slovakia
   • + 421 43 557 22 43
   • Ing. Mgr. Marcela Ľubová zs.lomna@orava.sk, + 421 905 825 076
   • Ľudmila Bodoríková mslomna@mslomna.sk, + 421 43 557 22 53
   • Mgr. Iveta Polťáková zs.poltakova@orava.sk, + 421 43 557 22 43
   • Alena Špigútová, jedalen@mslomna.sk, + 421 915 569 656
   • 379101 59
   • 2021864636
   • SK31 5600 0000 0040 4600 3002
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje