• Pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní

   • Zákonom č. 245/2008 Z. z. v znení účinnom od 01.01.2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky.

    RiaditeľkaZŠ s MŠ môže zákonným zástupcom pred zápisom na povinnú školskú dochádzku odporúčať len podanie žiadosti o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, ktorej nevyhnutnou súčasťou sú:
    a)písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
    b)písomný  súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
    c)informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

    Dieťa, ktoré nastúpi do základnej školy sa už nemôže v prípade neprospievania vrátiť späť do materskej školy.

  • Kontakt

   • Základná škola s materskou školou, Lomná 36
   • 029 54 Lomná 36 Slovakia
   • + 421 43 557 22 43
   • Ing. Mgr. Marcela Ľubová zs.lomna@orava.sk, + 421 905 825 076
   • Ľudmila Bodoríková mslomna@mslomna.sk, + 421 43 557 22 53
   • Mgr. Iveta Polťáková zs.poltakova@orava.sk, + 421 43 557 22 43
   • Alena Špigútová, jedalen@mslomna.sk, + 421 915 569 656
   • 379101 59
   • 2021864636
   • SK31 5600 0000 0040 4600 3002
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje