• Základné údaje o ŠKD

   • Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. ŠKD je školským zariadením v rámci ZŠ s MŠ a plní úlohy v čase mimo vyučovania.

    Oddelenia ŠKD


    1. oddelenie – Mária Greňová

     

    Časový harmonogram ŠKD 


    Deň Čas
    Pondelok 11:05 - 15:00 hod.
    Utorok 11:05 - 15:00 hod.
    Streda 11:05 - 15:00 hod.
    Štvrtok 11:05 - 15:00 hod.
    Piatok 11:05 - 15:00 hod.

     

    Denný režim v ŠKD


    11:15 – 12:00        rekreačné činnosti

    12:00 – 12:30        aktívny odpočinok, individuálne hry

    12:30 – 13:00        hygiena, stolovanie v jedálni

    13:00 – 14:00        príprava na vyučovanie, písanie domácich úloh, didaktické hry

    14:00 – 15:00        pohybové hry a pohyb vonku, hry podľa záujmu detí

     

    Vychovávateľka uvoľní žiaka zo ŠKD len na základe písomného oznámenia rodičov.

     

    Pravidlá pobytu a organizácia práce v klube


    1. Do klubu sa zaraďujú žiaci na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do ŠKD. Žiadosť je k dispozícii v záložke "Tlačivá - školský klub".

    2. Do klubu sa prednostne prijímajú žiaci nižších ročníkov základnej školy na celý školský rok prihlásení do 15. 9. príslušného školského roku. V prípade voľného miesta do klubu možno prijať dieťa aj na prechodné obdobie.

    3. Odhlásenie dieťaťa z klubu sa uskutoční podaním písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa vedeniu školy. Žiadosť o odhlásenie dieťaťa zo školského klubu nájdete v záložke "Tlačivá - školský klub"

    4. Ak chcete upraviť spôsob, alebo čas odchodu trvale, je potrebné vypísať žiadosť o zmenu v dennej dochádzke. Žiadosť je k dispozícii v záložke "Tlačivá - školský klub".

  • Kontakt

   • Základná škola s materskou školou, Lomná 36
   • 029 54 Lomná 36 Slovakia
   • + 421 43 557 22 43
   • Ing. Mgr. Marcela Ľubová zs.lomna@orava.sk, + 421 905 825 076
   • Ľudmila Bodoríková mslomna@mslomna.sk, + 421 43 557 22 53
   • Mgr. Iveta Polťáková zs.poltakova@orava.sk, + 421 43 557 22 43
   • Alena Špigútová, jedalen@mslomna.sk, + 421 915 569 656
   • 379101 59
   • 2021864636
   • SK31 5600 0000 0040 4600 3002
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje