• Pokyny pre stravníkov

   • Stanovenie hodnoty jedla a úhrady za stravovanie

    Zákonný zástupca uhrádza výšku finančného príspevku v súlade s finančnými pásmami.

    Vedúca ŠJ upozorňuje stravníkov, že v súlade s platnou legislatívou - Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 zo dňa 21.06.2019 o výške príspevkov v základných školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Lomná, podľa vyhlášky 330/2009 Z.z. § 3, odst.1e) o zariadení školského stravovania a podľa novely zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky s účinnosťou od 1.8.2021, sú ceny jedál od 01.09.2021 stanovené nasledovne:

     

      Desiata Obed Olovrant  Réžia  Spolu  Dotácia  K úhrade 
    Materská škola deti od 3 do 5 rokov celodenná strava 0,36 € 0,85 € 0,24 € 0,35 € 1,80 €   1,80 €
    Materská škola deti od 3 do 5 rokov poldenná strava 0,36 € 0,85 €   0,35 € 1,56 €   1,56 €
    Materská škola deti od 3 do 5 rokov desiata 0,36 €       0,36 €   0,36 €
    Materská škola predškoláci a HN celoldenná strava 0,36 € 0,85 € 0,24 € 0,35 € 1,80 € 1,30 € 0,50 €
    Materská škola predškoláci a HN poldenná strava 0,36 € 0,85 €   0,35 € 1,56 € 1,30 € 0,26 €
    Materská škola predškoláci a HN desiata 0,36 €           0,36 €
    Základná škola 1.stupeň   1,15 €   0,35 € 1,50 €   1,50 €
    Základná škola 1.stupeň-HN   1,15 €   0,35 € 1,50 € 1,30 € 0,20 €

                         HN - dieťa (žiak) v hmotnej núdzi

    Realizácia platieb

    Zákonný zástupca uhrádza výšku finančného príspevku v súlade s finančnými pásmami.

    O výške príspevku rozhodlo Obecné zastupiteľstvo v Lomnej 21.06.2019 vydaním Všeobecne záväzného  nariadenia č. 1/2019 zo dňa 21.06.2019 s platnosťou od 01.09.2019

    Aby sme sa vyhli rôznym nedorozumeniam žiadam stravníkov o včasné uhrádzanie stravného. Na uhrádzanie stravy odporúčam rodičom zadať si v svojej banke trvalý príkaz tak, aby realizácia platby sa uskutočnila vždy vopred do 10.-teho v mesiaci. Bližšie informácie u vedúcej ŠJ.

     

    Spôsob úhrady

    • internet banking
    • bankovým príkazom / zadať  po dobu 10 mesiacov
    • šekom / vyzdvihnúť v ŠJ

    Číslo účtu ŠJ Lomná: 404 600 7003 / 5600     

    IBAN: SK62 5600 0000 00404 600 7003

    Variabilný symbol :  číslo stravníka  (odpísať zo šeku)

    Konštantný symbol : 0308

    Správa pre adresáta : meno a priezvisko stravníka

         

    Pokyny

    • akúkoľvek zmenu týkajúcu sa stravy je nutné riešiť  s vedúcou školskej jedálne,
    • v prípade neuhradenia príspevku 2x vedúca ŠJ odhlási stravníka zo stravy.

     

    Odhlasovanie zo stravy

     

    Pevná linka: 043/5572 253                   Mobil : 0915 569 656

                                                                             0905 194 886

     

    Zákonný zástupca dieťaťa má povinnosť zo zákona dieťa odhlásiť zo stravy.

    V prípade choroby dieťaťa je rodič povinný odhlásiť ho zo stravy podľa stanovených podmienok.

    Z obeda sa odhlasuje deň dopredu do 13:00 hod.

    Na pondelok sa odhlasuje v piatok do 13:00 hod. V prípade neodhlásenia si rodič môže prísť po obed do ŠJ v čase od 11:00 do 14:00 hod, ale platí ho v plnej výške.

     

    Dotovaní žiaci

    V prvý deň choroby, ak sa dieťa zúčastnilo na vyučovaní aspoň 1 hodinu, má nárok na dotáciu, treba si obed odobrať v ŠJ.

    V prvý deň choroby, ak sa dieťa nezúčastnilo na vyučovaní a nemalo odhlásený obed, nemá nárok na dotáciu. Rodič je povinný si prevziať neodhlásený obed v ŠJ a uhradiť vynaložené náklady na prípravu stravy v plnej výške.

     

    Prosím o dodržanie podmienok. Ďakujem.

  • Kontakt

   • Základná škola s materskou školou, Lomná 36
   • 029 54 Lomná 36 Slovakia
   • zs.lomna@orava.sk
   • + 421 43 557 22 43
   • Ing. Mgr. Marcela Ľubová zs.lomna@orava.sk, + 421 905 825 076
   • Ľudmila Bodoríková mslomna@mslomna.sk, + 421 43 557 22 53
   • Mgr. Iveta Polťáková zs.poltakova@orava.sk, + 421 43 557 22 43
   • Alena Špigútová, jedalen@mslomna.sk, + 421 915 569 656
   • 379101 59
   • 2021864636
   • SK31 5600 0000 0040 4600 3002
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje