• Pokyny pre stravníkov

   • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Lomná 36, ako príslušný orgán podľa §5 ods.3 písm. i) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 140 ods.9 a 10 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

                 určuje úhradu za stravovanie v zariadení školského stravovania od 01. septembra 2023

     

    Realizácia platieb

     

    Zákonný zástupca uhrádza výšku finančného príspevku v súlade s finančnými pásmami.

    Aby sme sa vyhli rôznym nedorozumeniam žiadam stravníkov o včasné uhrádzanie stravného. Na uhrádzanie stravy odporúčam rodičom zadať si v svojej banke trvalý príkaz tak, aby realizácia platby sa uskutočnila vždy vopred do 10.-teho v mesiaci. Bližšie informácie u vedúcej ŠJ.

    Spôsob úhrady

    • internet banking
    • bankovým príkazom (zadať  10 opakovaní od septembra do júna)

    Číslo účtu ŠJ Lomná: 404 600 7003 / 5600     

    IBAN: SK62 5600 0000 00404 600 7003

    Variabilný symbol :  každý žiak má svoj variabilný symbol  (pýtať vedúcu ŠJ)

    Špecifický symbol :  0000

    Konštantný symbol : 0308

    Správa pre adresáta : meno a priezvisko stravníka

    Suma: 10 €  (žiak I.stupňa)

    Každý mesiac sa bude platiť rovnaká suma. Preplatky Vám budú vrátené v mesiaci júl. Nedoplatky bude potrebné doplatiť v mesiaci júl.    

    Pokyny

    • akúkoľvek zmenu týkajúcu sa stravy je nutné riešiť  s vedúcou školskej jedálne,
    • v prípade neuhradenia príspevku na stravovanie môže vedúca ŠJ odhlásiť stravníka zo stravy.

    Odhlasovanie zo stravy

     

    Pevná linka: 043/5572 253                   Mobil : 0915 569 656 - vedúca ŠJ                                                                

     

    Zákonný zástupca dieťaťa má povinnosť zo zákona dieťa odhlásiť zo stravy.

    V prípade choroby dieťaťa je rodič povinný odhlásiť ho zo stravy podľa stanovených podmienok a to nasledovne:

    - prvý deň choroby si môže rodič obed odobrať do obedára  v ŠJ: 11:00 - 14:00 hodiny a ostatné dni odhlásiť,

    - z obeda sa odhlasuje deň vopred do 13:00 hodiny,

    - na pondelok sa odhlasuje v piatok do 13:00 hodiny.

    Dotovaní žiaci

    V prvý deň choroby, ak sa dieťa zúčastnilo na vyučovaní aspoň 1 hodinu, má nárok na dotáciu, treba si obed odobrať v ŠJ.

    V prvý deň choroby, ak sa dieťa nezúčastnilo na vyučovaní a nemalo odhlásený obed, nemá nárok na dotáciu. Rodič je povinný si prevziať neodhlásený obed v ŠJ a uhradiť vynaložené náklady na prípravu stravy v plnej výške.

     

    Prosím o dodržanie podmienok. Ďakujem.

  • Kontakt

   • Základná škola s materskou školou, Lomná 36
   • 029 54 Lomná 36 Slovakia
   • + 421 43 557 22 43
   • Ing. Mgr. Marcela Ľubová zs.lomna@orava.sk, + 421 905 825 076
   • Ľudmila Bodoríková mslomna@mslomna.sk, + 421 43 557 22 53
   • Mgr. Iveta Polťáková zs.poltakova@orava.sk, + 421 43 557 22 43
   • Alena Špigútová, jedalen@mslomna.sk, + 421 915 569 656
   • 379101 59
   • 2021864636
   • SK31 5600 0000 0040 4600 3002
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje